Zásady ochrany osobních údajů

 • OBECNÁ USTANOVENÍ

  1. Zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím webové stránky www.2plus2matematika.cz
  1. Tato politika je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES ( Obecné nařízení o ochraně údajů) (Úř. Věst. L 119, s. 1).
  2. Správcem údajů je: Alena Koubková podnikající v rámci společnosti 2 + 2 škola matematiky, IČO: 63353636 se sídlem ul. Topolová 569, Vřesina, kontakt: info@ 2plus2matematika.cz
  3. Účelem Zásad ochrany osobních údajů je definovat pravidla týkající se shromažďování, zpracování a používání osobních údajů osob používajících webovou stránku.

  SLOVNÍK POJMŮ

  1. Správce (ADO) – je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, subjekt nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s ostatními stanoví účel a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování stanoveny v právu Unie nebo v právu členského státu, může být správce rovněž určen v právu Unie nebo v právu členského státu nebo mohou být stanovena zvláštní kritéria pro jeho určení.
  2. Osobní údaje – informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména na základě identifikátoru, jako je jméno a příjmení, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden nebo více specifických faktorů určujících fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomická, kulturní nebo sociální identita fyzické osoby.
  3. Údaje o zvláštní kategorii – osobní údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské vyznání nebo přesvědčení, členství v odborech a zpracování genetických údajů, biometrická data pro jedinečnou identifikaci fyzické osoby nebo údaje týkající se jejího zdraví, sexuality nebo sexuální orientace ,
  4. Porušení ochrany osobních údajů – znamená narušení bezpečnosti vedoucí k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, úpravě, neoprávněnému vyzrazení nebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům zaslaným, uloženým nebo jinak zpracovaným.
  5. Dozorčí orgán – státní orgán jmenovaný zákonem na ochranu osobních údajů.
  6. Zpracovatelský subjekt – je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, subjekt nebo jiná osoba, která zpracovává osobní údaje jménem správce.
  7. Zásady – tato politika ochrany osobních údajů.
  8. GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochrana údajů) (Úř. věst. L 119, s. 1).
  9. Souhlas (subjekt údajů) – je dobrovolný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, které subjekt údajů ve formě prohlášení nebo akce výslovného potvrzení povoluje zpracování osobních údajů, které se jej týkají.
  10. Ostatní výrazy, které se objevují v politice, by se měly chápat způsobem, který je v souladu s GDPR a dalšími ustanoveními zákona, jinak v souladu s jejich běžným chápáním.

  CÍLE, DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Osobní údaje uživatelů se shromažďují a zpracovávají v případě:

  a) Registrace účtu na webové stránce www.2plus2matematika.cz

  b) využívání funkčnosti webu, který umožňuje kontakt s učitelem zapsaným na webu, účast na vzdělávacích aktivitách

  c) vyřizování stížností

  1. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů, které jsou nezbytné pro řádnou implementaci služby a používání webové stránky na adrese www.2plus2.edu.pl. Tyto údaje jsou shromažďovány v době registrace, doplnění účtu uživatelem a zadávání údajů na webové stránky.
  2. Za účelem registrace účtu na www.2plus2.edu.pl Uživatel – poskytuje údaje jako: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefon, jméno a příjmení dítěte (děti), třída a věk dítěte (děti) a heslo
  3. Po přihlášení může uživatel zadat následující údaje: adresa bydliště (ulice, PSČ, město). Tato data jsou nezbytná pro podpis vzdělávacích smluv, fakturaci a fakturaci.
  4. Zadané údaje jsou zpracovávány pouze se souhlasem uživatele, který zadáním údajů na webové stránky souhlasí s jejich zpracováním a potvrdí výše uvedené výběrem odpovědi-

  6. Správce zpracovává osobní údaje Uživatele (v rozsahu bodu a), protože jinak by nemohl splnit smlouvu, kterou Uživatel uzavírá prostřednictvím webové stránky a kontaktovat v rámci poskytovaných služeb, tj. Založit účet a využívat funkčnost webové stránky.
  7. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů (v rozsahu bodů b) ac) s výslovným, dobrovolným souhlasem. Může být kdykoli odebrána vymazáním údajů z Účtu, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě tohoto souhlasu, před jeho zrušením.
  8. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů také v oprávněném zájmu správce, což je třeba chápat jako:
  a) vyřizování dotazů, žádostí a stížností předložených na web,
  b) informování o funkčnosti webové stránky a kontakt ohledně služby,
  c) provádění výzkumu, statistik a analýz z hlediska funkčnosti webových stránek,
  d) provádění statistik a vědeckého výzkumu,
  e) přímý marketing služeb a produktů Administrátora, včetně profilování
  f) prokazování, vyšetřování nebo obrana proti nárokům,
  g) skladování pro účely odpovědnosti (dodržování zákonných povinností)

  DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮD
  1. Doba uchovávání osobních údajů závisí na účelu, pro který jsou údaje zpracovávány. Vyplývá to z právních ustanovení (která vyžadují, aby byly údaje uchovávány po stanovenou dobu) nebo je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo oprávněných zájmů sledovaných správcem nebo třetí stranou, zejména k:
  a) uplatnění nároků nebo ochrana jejich práv v souvislosti s plněním smlouvy
  b) plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, včetně daňových předpisů,
  c) předcházení zneužívání a podvodům
  d) statistika, archivace, odpovědnost

  2. Data však budou uložena po maximální dobu, tj. 6 let od data ukončení služby a smazání účtu. Po uplynutí této doby budou data nevratně vymazána nebo zničena.
  a) je-li základem pro zpracování osobních údajů souhlas, jsou osobní údaje zpracovávány Správcem až do odvolání souhlasu a vymazání údajů zadaných na webových stránkách.
  b) ke zpracování údajů pro marketingové účely dochází po dobu služby nebo do doby, než bude vznesena námitka proti takovému zpracování, v závislosti na tom, která z těchto událostí nastane dříve, jakož i kdy ke zpracování dochází na základě oprávněného zájmu nebo pro statistické účely, dokud není bráno v úvahu námitka, která je odůvodněna konkrétní situací, ve které se fyzická osoba nachází.

   SDÍLENÍ ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

  1. Shromážděné osobní údaje mohou být sdíleny:
  a) subjekty zpracovávající údaje se souhlasem nebo jménem správce na základě příslušného ustanovení zákona nebo rozhodnutí příslušného orgánu jiným subjektům pověřeným zákonem.
  b) osoby poskytující služby Správci v rámci modernizace webových stránek. jako součást webu, ukládání do databáze umístěné na aplikačním serveru.
  c) subjekty od vás, které mají prokázat, vyšetřovat nebo bránit se proti nárokům.

  2. Správce nepředává shromážděné osobní údaje mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor (včetně Evropské unie, Norska, Lichtenštejnska a Islandu).

  PRÁVA PLATNÁ PRO OSOBY, KTERÉ SE TÝKAJÍ ÚDAJŮ O DATECH
  Uživatel má následující práva:
  a) právo požádat o přístup k vašim údajům, opravu, odstranění nebo omezení zpracování,
  b) právo vznést námitku proti zpracování pro marketingové účely, včetně profilování pro marketingové účely nebo z důvodu zvláštní situace, právo na přenos údajů,
  c) právo zrušit souhlas se zpracováním osobních údajů za konkrétním účelem, pokud uživatel takový souhlas dříve udělil,
  d) právo podat stížnost orgánu dozoru v souvislosti se zpracováním osobních údajů správcem.

   Uživatel může uplatnit svá práva kontaktováním na tel. 724 018 645 nebo e-mailem: info@2plus2matematika.cz